Održivost i sigurnost

U društvu MA-FRA razmišljati „green“ ne znači samo formulirati proizvode s niskim utjecajem na okoliš!

Posebnu pažnju posvećujemo također i odabiru dobavljača koji su okrenuti očuvanju prirode: upravo smo zbog
toga odlučili za sve naše aktivnosti koristiti energiju iz obnovljivih izvora.

Ekologija

Za društvo MA-FRA koncept „green cleaning“ se razvio kroz različite faze tijekom kojih se je naše Društvo neprestano isticalo u sektoru kao Društvo s niskim utjecajem na okoliš.
Početkom osamdesetih godina, postaviti se kao leader u eko-održivosti predstavljalo je vrlo hrabar izbor, naročito ako pritom uzmemo u obzir da tih godina još uvijek nije bilo dovoljno sluha za tematike vezane uz zaštitu okoliša.
Društvo MA-FRA je, međutim s vremenom steklo iskustva i znanja te je uspjelo za vlastita sredstva za čišćenje, green“ dostići razine učinkovitosti i cijene koje se mogu usporediti s ne ekološkim proizvodima.

Ovaj značajni rezultat je nagrada za skoro tridesetogodišnji trud našeg Društva u zahtjevnom zadatku zaštite okoliša.

Glavne faze koje su obilježile pristup društva MA-FRA u cilju zaštite okoliša:
 1982.: Društvo MA-FRA je prva talijanska tvrtka koja je na tržište stavila cjelokupnu liniju sprejeva bez CFC-a.
 1992.: Društvo MA-FRA započinje s proizvodnjom linije Ecomaf, koja se sastoji od sredstava za čišćenje na bazi prirodnih tenzida.
 1995.: Društvo MA-FRA stavlja na tržište sredstva za čišćenje bez alkilfenola.
 2000.: Društvo MA-FRA proizvodi liniju sredstva za čišćenje bez fosfata.
 2004.: Društvo MA-FRA dobiva prestižni certifikat za sustav upravljanja zaštite okolišom ISO 14001 od 2009. čije jamstvo predstavlja i ozbiljnost instituta TUV kao najzahtjevnijeg i najstručnijeg svjetskog Instituta za izdavanje certifikata.

I danas društvo MA-FRA ostaje jedina talijanska tvrtka koja posjeduje ovaj zahtjevni certifikat.
 2008.: Društvo MA-FRA razvija liniju sredstava za čišćenje bez NTA.
 2009.: Društvo MA-FRA, kao vodeća talijanska tvrtka u sektoru, stavlja na tržište liniju proizvoda

Ecolabel namijenjenih krajnjem korisniku.

Našase tvrtkaposvetilapoboljšanjuuslugazaštiteokoliša za našeproizvodekrozkorištenjenovihtehnologija i noviheko-kompatibilnihaktivnihsastojaka.

Predanostpostizanjuosnovnogciljadruštva MA-FRA uključujesvesektore i aspektepoduzeća, zajedno saktivnostimausmjerenihosposobljavanjuzaposlenika i suradnika. U osnovi,društvoMA-FRA je svojimkupcimavećsada, te nastoji i nadaljebiti, poznatokao partner od povjerenja, kaooslonacrazvojaindustrije,te partner kojegsvicijene.

U smisluorganizacije, usvajanjesustavakvalitetnogupravljanjaokolišem - prvog u ovomsektoru -, u skladu s ISO-9001:2000 i ISO-14001:2004 normama, pružadruštvuinstrumentkojijamčivećuučinkovitostkako zavlastiteproizvodetako i zausluge i procesedruštva.

U tu je svrhu, društvoMA-FRA uvelouređaje za procesmjerenja, uzindekserelativneizvedbe, kojiodmahmjerenapredakprocesa, uslugezaštiteokoliša i eventualnepotrebe za poboljšanjem. InovativnaEcomaflinijapredstavljaautentičnikoraknaprijed u smislueko-održivosti.

Proizvedenanabazibiljnihpovršinskihdjelotvornihsredstava, rezultat je značajnihinvesticijakoje su dovele MA-FRA R&D centar doistraživanjapotpunonovihnačina u sektoruvisokobiorazgradivihsredstava za pranje.

Ovalinija je izrađenaposebno za profesionalce, da pojednostavninjihovrad i da zadovolji, tečestopredvidi, najstrožeeuropskepropise o zaštitiokoliša. ECOMAF ekološkasredstva za pranje, isključivoformulirana s prirodnimpovršinskimdjelotvornimsredstvima, proizvedena su nanačin da se jamčištonižiučinaknaekosustav.

Šampon, pjena, sredstvo za vanjska-pranja i vodootpornivoskovi: ECOMAF proizvodiizrađeni su koristećisirovinenabiljnojosnovi (odlukaKomisije EU od 28.06.2011.).

Life Style

Na bazišećera i alkoholaizvedenogizeteričnihulja, proizvodi su brzo i potpunobiorazgradivi. Sve to i mnogovišezajedno,kako bi stvorilionoštovolimonazivatinašim ˶Životnimstilom",

uistinujedinstvennačinživotačiji jecilj, ne samokrajnjirezultat nego i neštoveće, odnosnokvalitetastopljena u poštovanjeprirodei drugih. Da bi to postiglo, društvo MA-FRA, pionir u sektoru, postaviloje sebi impozantnuambicijukoja se možesažeti u postotcima: 70%.

Ova Brojka Predstavlja postotak vode koji naše društvo namjerava obnoviti i ponovnoupotrijebiti u pranjupostrojenja. Nimalolakzadatak, ali samonajvećiizazovipotičuistraživanjate zajedno s njimahumanost i poslovanje.

Ecomaflinijapredstavljaznačajankorak premapostizanju i prekoračenjutogcilja. DruštvoMA-FRA se uvijekkrećeu smjeruočuvanjaokoliša, smionim i značajnimkoracima, koji su prijedostagodinazahtjevalivelikežrtve, u vrijemekada se tržišteprotiviloshvaćanjupotreba za eko-kompatibilnimproizvodima.

Nekolikoprimjera? Naše jedruštvobiloprvokoje je stavilonatržištesprejbez CFC-a, prvo je proizvelolinijusredstava za pranjebez fosfata i prvo je razvilolinijus formulombez NTA.

Nijedovoljansamo˶zelenoobojeni" spremnikda biproizvodbioekološki: društvoMA-FRA je toga itekakosvjesno!

Sigurnost Društvo MA-FRA vodi izrazitu brigu o sigurnosti. Tako je 2013. godine Društvo dostiglo ambiciozan cilj i dobilo certifikat iz sustava za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu preko njemačkog Instituta TUV.

Ovaj se Certifikat pridodaje onima koji se odnose na kakvoću tj. ISO 9001 i na okoliš ISO 14001 koji su već dugo vremena u vlasništvu društva MA-FRA: ostvarenje ovog vrlo važnog certifikata koji naše Društvo postavlja među najviša kemijska nacionalna društva, predstavlja vrhunac dugačkoga puta prema izvrsnosti.

U primjeni sustava za upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu potrebno je zadovoljiti sljedeće ciljeve:

- spriječiti nezgode, ozljede i profesionalna oboljenja putem odgovarajuće procjene i kontrole rizika;

- jamčiti zdravu i sigurnu radnu okolinu, za radnike i za eventualno prisutne treće osobe;

- jamčiti poštivanje svih važećih propisa iz područja zdravstva i sigurnosti na radnim mjestima;

- provoditi senzibilizaciju i obavještavanje djelatnika kako bi isti mogli provoditi vlastite zadatke u sigurnosti, te preuzeti vlastite odgovornosti.

Kliknite ovdje za certifikat BS OHSAS 18001